Terma Latihan IAB

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Takrif

Dalam Dasar Latihan ini melainkan jika kandungan ayatnya mengkehendaki makna yang lain:

e-Pembelajaran
(eP) adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan secara dalam talian melalui sistem rangkaian komputer bertujuan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam mod blended learning atau fully online;
Kompetensi
merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab. Prinsip asas kompetensi adalah bahawa prestasi seseorang staf perkhidmatan awam akan meningkat jika ia mempunyai semua kompetensi yang diperlukan bagi melaksanakan tugas atau tanggungjawab jawatan yang disandangnya;
Kursus
merujuk kepada aktiviti terancang, bermatlamat dalam memperkayakan maklumat dan/atau arahan (instructions) untuk mempertingkatkan prestasi peserta untuk mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran yang disasar.
Kursus lnstitusi
ertinya kursus asas yang disediakan kepada pemimpin pertengahan, pemimpin pelapis dan pemimpin sekolah dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan;
Kursus CPD IAB (Continuous Professional Development)
ialah kursus yang disediakan untuk meningkatkan kapasiti pemimpin pendidikan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Kursus-kursus yang disediakan kepada pemimpin pendidikan berasaskan keperluan kompetensi semasa berdasarkan KOMPAS dan di bawah peruntukan ABM IAB;
Kursus CPD PPPM (Continuous Professional Development)
ertinya kursus yang diberikan kepada pemimpin pendidikan berdasarkan tahap prestasi pencapaian masing-masing dan mengikut kompetensi yang diperlukan, di bawah peruntukan inisiatif PPPM (2013-2025);
Kursus luar
ertinya kursus yang disediakan atas permintaan agensi luar berdasarkan skop program latihan IAB dan/atau yang dijalankan oleh agensi luar menggunakan kemudahan dan pensyarah IAB;
Latihan
bermaksud proses pemindahan dan pembangunan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin, bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. lni dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, persidangan, latihan semasa bekerja dan program mentoring/coaching atau yang seumpama dengannya yang menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi;
Pensyarah
dalam konteks IAB terdiri daripada Pensyarah Kanan iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Pegawai Latihan iaitu Anggata Kumpulan Pelaksana (AKP) yang ditugaskan untuk mengajar dan mengendalikan sesi latihan seperti mana yang telah ditakwimkan;
On-site
merujuk kepada kursus yang dijalankan di luar stesen yang sasaran pesertanya berada dalam lingkungan 25 kilometer atau dalam kawasan pentadbiran institusi pendidikan berkenaan. Kadar perbelanjaan makan minum adalah mengikut pekeliling yang berkuatkuasa dan penginapan untuk peserta kursus tidak disediakan;
Pukal Latihan
merujuk kepada dokumen gabungan atau himpunan atau pakej yang mengandungi beberapa modul dan garis panduan untuk melaksanakan suatu program;
Program Latihan
merujuk kepada aktiviti latihan jangka panjang yang signifikan dan mengandungi siri kursus serta mempunyai masa dan bajet yang fleksibel serta pelaksanaannya adalah berdasarkan mandate;
Bengkel
merujuk kepada perbincangan berkumpulan yang intensif dalam projek mengenai sesuatu subjek atau aktiviti;
Bengkel Kerja
merujuk kepada aktiviti bersama kumpulan- kumpulan kecil untuk membangunkan modul/analisis data/penyelidikan yang berfokus kepada masalah dan keperluan;
Kaedah Latihan 70:20:10
merujuk kepada kaedah penyampaian latihan dan pembangunan yang menekankan 70 peratus pembelajaran adalah tugasan yang mencabar dan pengalaman melakukan kerja buat (on-the job learning experiences), 20 peratus daripada pembelajaran dibangunkan daripada hubungan mereka dengan pemegang taruh (stakeholders), rangkaian komuniti pembelajaran dan maklum balas yang diterima; manakala 10 peratus adalah pembelajaran daripada latihan formal, seperti kursus, bengkel dan seminar yang berstruktur; dan
Kursus Berbayar
merujuk kepada kursus di mana kos pelaksanaan dibiayai oleh peserta. Kos pelaksanaan meliputi makan-minum, dobi dan perjalanan. IAB memberikan kemudahan pensyarah dan premis serta pengurusan lain.
Follow up dan follow through
adalah program susulan yang dibuat untuk melihat pencapaian objektif dan impak hasil daripada kursus yang dihadiri
lnisiatif #87
merujuk kepada Pelaksanaan Piagam Pemimpin Sekolah
Komensmen
adalah Majlis penganugerahan sijil atau diploma kepada graduan NPQEL
Panel Pentaksir
adalah Kumpulan Pentaksir yang membuat penilaian semasa sesi persembahan eksekutif dan pembentangan
Pentaksir
adalah pensyarah yang bertanggungjawab membuat penilaian semasa sesi persembahan eksekutif dan pembentangan
Penyelaras/kordinator
adalah pensyarah yang berperanan menyelaraskan pengurusan dan aktiviti di lapangan dan aktiviti perkembangan ilmu mengikut kumpulan.
Pentaksiran
adalah merekabentuk, menghasilkan dan menilai item, instrumen, sistem dan teori pentaksiran bagi tujuan pelaporan, pengukuran atau penilaian pencapaian prestasi individu atau institusi.
Standard
adalah satu penyataan tentang sesuatu domain yang merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang sesuatu perkara.
Verifikasi
adalah memastikan dan mengesahkan bahawa syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi melalui penyediaan bukti.