MESTI

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Usaha ke arah memantapkan sistem pendidikan di semua peringkat di Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang kepimpinan dan pengurusan telah bermula apabila "Malaysian Educational Staff Training Institute" (MESTI) ditubuhkan pada Mac 1979. MESTI ialah sebuah Institut Latihan Pegawai-Pegawai Pendidikan yang status awalnya adalah sebahagian daripada Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu.

Sejarah Penubuhan

Penubuhan MESTI adalah berdasarkan Laporan Jawatan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979:

"Setakat ini belum ada sebuah maktab atau institusi pelajaran tempatan yang menawarkan latihan bagi pegawai-pegawai di bawah Kementerian Pelajaran untuk meninggikan taraf ikhtisas mereka. Pada masa ini kebanyakan pegawai ikhtisas yang memerlukan latihan lanjutan biasanya dihantar ke luar negara. Amalan ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi dan bilangan pegawai yang dapat dihantar adalah terhad. Selain daripada itu, bidang kajian yang mereka ikuti dan juga cara pemikiran terhadap sesuatu isu pendidikan mempunyai orientasi yang asing. Ini tidak mungkin memberi faedah yang maksimum kepada negara".


Seterusnya, Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979 memberi perakuan berikut:

"Memandangkan betapa pesatnya perkembangan pendidikan di negara ini, dan perlunya latihan bagi pegawai ikhtisas dan kakitangan lain di bawah Kementerian Pelajaran untuk menghasilkan kerja dan output yang lebih bermutu, maka sudah sampailah masanya supaya sebuah Institut Latihan Kakitangan Pendidikan Negara (National Educational Staff Training Institute) ditubuhkan". (Perakuan 98:250)

Oleh yang demikian, dalam konteks mempertingkat keberkesanan dan kecekapan sistem pendidikan negara, melalui peningkatan sekolah-sekolah di Malaysia, MESTI berhasrat :

  • Memperkenalkan taraf keprofesionalan personel Perkhidmatan Pendidikan sebagai pendidik, pentadbir, dan sebagai agen-agen perubahan dalam strategi pendidikan negara, dan
  • Memperkembangkan secara sistematis amalan-amalan perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan matlamat negara di mana perubahan yang dilakukan adalah berkonsepkan perubahan terancang.

Sasaran Program latihan MESTI mencakupi:

  • Perancangan, pentadbiran serta penyeliaan pendidikan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah.
  • Staf pengurusan serta pengurus-pengurus institusi pendidikan.
  • Pendidik serta jurulatih guru-guru.
  • Staf sokongan pentadbiran.

Fokus latihan pada ketika itu ialah guru besar kerana mereka dianggap paling utama sebagai golongan sasaran dalam kalangan semua kategori pentadbiran pendidikan yang bakal membawa kejayaan kepada sekolah dan seterusnya kepada program pendidikan secara keseluruhan.

Secara amnya program latihan IAB adalah berpaksikan Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berbunyi:

"Bahwasanya, dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.

Bahwasanya, adalah difikirkan perlu dan sejajar dengan dasar pendidikan untuk melaksanakan pengajaran yang cekap, mengelakkan perbelanjaan yang tidak berpatutan dan perhatian diberi kepada prinsip am bahawa murid-murid hendaklah dididik mengikut kemahuan-kemahuan ibu bapa mereka.
Peruntukan selanjutnya adalah menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan, khususnya peruntukan bagi perkembangan yang progresif bagi satu sistem pelajaran dan Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama.
Bahasa tersebut diharap dapat menyatukan murid-murid dan menggunakan satu peraturan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yabng besar. Usaha ini akan dilaksanakan secara beransur-ansur (Dasar Pendidikan Kebangsaan).
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara (Falsafah Pendidikan Kebangsaan)".

MESTI yang diterajui oleh Dr. Chew Tow Yow (Pengetua) dan Dr. Mohd. Yaacob Haji Mat Nong (Naib Pengetua) bertempat di Bahagian Pendidikan Guru telah berpindah ke kampus Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi pada bulan Ogos 1979 sehingga September 1980, dan kemudiannya berpindah pula ke Blok 1, Kompleks Pantai Puri, Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur sebelum berpindah ke kampus rasminya di Sri Layang, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur pada bulan Mac 1985.

MESTI kemudiannya dikenali sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara pada tahun 1985 selaras dengan perkembangan pesatnya dan serentak dengan perpindahan operasinya ke kampus induknya sendiri yang terletak di kawasan seluas 121 ekar di Genting Highlands.