Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Jump to navigation Jump to search

OBJEKTIF ORGANISASI

 PERNYATAAN MANDAT 

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 1979 memberi perakuan berikut: “Memandangkan betapa pesatnya perkembangan pendidikan di negara ini,dan perlunya latihan bagi pegawai ikhtisas dan kakitangan lain di bawah Kementerian Pelajaran untuk menghasilkan kerja dan output yang lebih bermutu, maka sudah sampai masanya supaya sebuah Institut Latihan Kakitangan Pendidikan Negara (National Educational Staff Training Institute) ditubuhkan”. (Perakuan 98:250)

  MISI

Membangun kepemimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti

   VISI 

Pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang terbilang

  MATLAMAT INSTITUT AMINUDDIN BAKI
 1. Stakeholder dan pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan teras yang ditawarkan
 2. Barisan pengurusan dan kepimpinan organisasi pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia
 3. Warga kerja IAB yang sejahtera dan berkompetensi tinggi
 4. Pengurusan kewangan dan sumber yang cekap, berhemat dan memberi pulangan nilai
 5. Value for money
   FUNGSI INSTITUT AMINUDDIN BAKI 
 1. Latihan
 2. Pentaksiran
 3. Konsultasi
 4. Penyelidikan
 5. Penerbitan
 6. Pasukan Pemikir

Objektif Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan

 1. Menggubal dan melaksanakan kursus dan latihan dalam bidang pengurusan kepimpinan pendidikan kebangsaan (NPQEL);
 2. Memberi perkhidmatan konsultasi dan bimbingan kepada para peserta PBG dalam bidang pengurusan kepimpinan pendidikan kebangsaan (NPQEL);
 3. Membimbing dalam bidang pengurusan yang merupakan satu (1) inisiatif latihan dalam perkhidmatan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);
 4. Menerbitkan dan mendokumentasikan bahan-bahan penulisan yang berkaitan dengan bidang kepimpinan dan pendidikan pendidikan;
 5. Menyalurkan idea untuk mengukuhkan keberkesanan dan kecekapan organisasi dalam kumpulan pemikir;
 6. Menjalankan penyelidikan dan pentaksiran bagi meningkatkan kualiti dalam bidang pengurusan kepimpinan pendidikan.

Fungsi Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan

 1. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan program latihan untuk pemimpin pelapis pendidikan melalui program NPQEL.
 2. Membantu perancangan belanjawan pelaksanaan program pemimpin pelapis pendidikan.
 3. Membantu menyedia dan membentang kertas cadangan untuk program lanjutan pemimpin pelapis pendidikan.
 4. Menganjur persidangan, seminar dan wacana ilmiah dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan untuk membentuk pemimpin.
 5. Menjalankan penyelidikan dan menghasilkan penulisan berkaitan latihan pemimpin pelapis

Senarai Tugas Pegawai

 1. Membantu Ketua Jabatan dalam merancang program dan latihan serta menyelia, mengurus dan mengawal perbelanjaan.
 2. Mengurus kursus-kursus yang dilaksanakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands dan di luar (pakej).
 3. Menjalankan penyelidikan dan menyebarkan maklumat dalam bidang pengurusan kepimpinan pendidikan.
 4. Memberi perkhidmatan rundingcara kepada sekolah-sekolah dalam pengurusan peserta NPQEL dan yang berkaitan dengannya.
 5. Menyediakan bahan-bahan mengajar dan latihan (bengkel slide, nota dan lain-lain bahan).
 6. Membuat kajian dan penilaian semula latihan / kursus.
 7. Memberi ceramah dalam tajuk Kepimpinan Pendidikan terutama sekali bagi Kursus Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan.
 8. Memberi ceramah luar atas jemputan setelah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak pengurusan IAB.
 9. Menjadi urus setia bagi aktiviti persidangan, konvensyen, seminar dan bengkel yang dianjurkan oleh IAB.
 10. Menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel kursus yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 11. Menjadi ahli dalam mesyuarat ikhtisas dan semua mesyuarat di peringkat jabatan.
 12. Memberi khidmat nasihat dan membantu dalam semua hal berkaitan pengurusan IAB dan jabatan.
 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Senarai Kursus Yang Dilaksanakan

 1. Kursus Jangka Panjang
 2. Kursus Jangka Pendek


Aktiviti Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan

=

Aktiviti JPPPEP 2018

Aktiviti JPPPEP 2017